Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

inspirations
inspirations
6978 04ec 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
4594 040a 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
inspirations
inspirations
7888 798e 390
inspirations
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść.
— Sławomir Mrożek, Małe Listy.
Reposted frommhsa mhsa viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
7866 8045 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
inspirations
2241 87b8 390
Reposted frommangoe mangoe viaMezame Mezame
inspirations
7587 3b6c 390
Reposted frominto-black into-black viaMezame Mezame

July 05 2018

inspirations
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viarudosci rudosci
inspirations
9390 60df 390
Reposted fromonlyman onlyman viarudosci rudosci
inspirations

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

inspirations
inspirations
6108 f709 390
Reposted fromstroschek stroschek viatulele tulele
inspirations
inspirations
4672 56c6 390
Reposted fromrubinek rubinek vianezavisan nezavisan
inspirations
3736 d9be 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianezavisan nezavisan

Painted Street Carpets Connect Modern Cities to Ancient Ornamentation by Arthur-Louis Ignoré

Arthur-Louis Ignoré, also known as Ali, paints white patterned carpets on public sidewalks and passageways in cities across the world, including recent installations throughout France and Finland. The works are inspired by both geometric and botanical patterns found in ancient ornamentation from a wide range of cultural contexts. By combining the patterns into public works, he showcases the diversity found in our modern cities while providing a domestic aesthetic that contrasts the often brutalist feel of urban environments.

Currently the artist lives in Rennes, France, where a few years ago he painted his largest installation to date. The 10,000-square-foot mandala was painted on the roof of the Social Welfare Family Allowance building, and visually created links between works Ali produced in both Montreal and New York City. You can see more of his painted carpet installations on Instagram and Behance.

Reposted fromcuty cuty vianezavisan nezavisan
inspirations
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl