Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

inspirations
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viainvincible invincible
inspirations
7143 7784 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaMezame Mezame
inspirations

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainvincible invincible
4497 58f3 390
Reposted fromochgod ochgod viainvincible invincible
inspirations

March 18 2018

inspirations
6385 b000 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
inspirations
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
inspirations
inspirations
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
inspirations
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
inspirations
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
inspirations
inspirations
2442 c84b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakikka kikka
inspirations
7709 c018 390
Reposted fromteijakool teijakool viaMezame Mezame
inspirations
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viakikka kikka
inspirations
1590 d0af 390
Reposted fromhagis hagis viaMezame Mezame
inspirations
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
inspirations
inspirations
2377 65d1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
3458 0a63 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl