Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2018

inspirations
inspirations

March 07 2018

inspirations
inspirations
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
7394 0e50 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
inspirations
7100 6898 390
no jak to.
inspirations
5302 a7f1 390
inspirations
3547 33f1 390
inspirations
8074 7038 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours
inspirations
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
inspirations
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
inspirations
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
inspirations
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę i wszystkie moje tajemnice.
— Happysad
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianezavisan nezavisan
inspirations
Mów mi rzeczy, których nie powiedziałaś nikomu, najlepiej szeptem.
— Bedoes
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianezavisan nezavisan
inspirations
5235 49c6 390
Reposted frompunisher punisher viaindivisualist indivisualist
inspirations
3458 0a63 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible
inspirations
3388 3645 390
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
inspirations
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viainvincible invincible
inspirations
9561 6c12 390
Reposted fromtimetolove timetolove viacudoku cudoku
inspirations
7575 c12b 390
cat^2
Reposted fromkopytq kopytq viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl