Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

inspirations
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viaoll oll
inspirations
9390 c6eb 390
Reposted fromsheenaz sheenaz viaoll oll
inspirations
9936 5f99 390
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaoll oll
7336 64e3 390
Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline viaoll oll
inspirations
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
inspirations
3657 c841 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
6187 d831 390
5135 1b78 390
inspirations
inspirations
Reposted fromciarka ciarka viacudoku cudoku
inspirations
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku
inspirations
4839 b063 390
Reposted fromdailylife dailylife viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
0071 ec9b 390
Reposted fromikhakima ikhakima viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
4780 f75f 390
Reposted fromdailylife dailylife viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
6385 fda3

May 16 2017

inspirations
inspirations
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

May 15 2017

Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
inspirations
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl