Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

9786 51a6 390
Reposted fromdivi divi
inspirations
0486 2eb2 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viamrsciastko mrsciastko
inspirations
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viamrsciastko mrsciastko
inspirations
3307 df83 390
Reposted fromlovelife lovelife viacudoku cudoku
inspirations
2939 10f0 390
Reposted fromminerai minerai vianezavisan nezavisan
inspirations
6385 fda3
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
inspirations
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
inspirations
inspirations
inspirations
7582 c83a 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaowieczka owieczka
inspirations
Reposted fromFlau Flau viaowieczka owieczka
inspirations
9917 d4d7 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaowieczka owieczka
inspirations
inspirations
7273 e14c 390
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
inspirations
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
inspirations
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
inspirations
3350 eeed 390
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl