Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

inspirations
inspirations
Reposted fromposzum poszum viakudlaty kudlaty
inspirations
Reposted fromFlau Flau viarudosci rudosci
inspirations
6029 5422 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele
inspirations
Reposted frommeem meem viatulele tulele
inspirations
0590 1d43 390
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
inspirations

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulele tulele
inspirations
9012 a554 390
Reposted fromanielewska anielewska viatulele tulele
inspirations
1912 204f 390
Reposted fromretaliate retaliate viatulele tulele
inspirations

February 20 2018

inspirations
7746 e8f0 390
inspirations
8464 3bfb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
inspirations
8593 9123 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
inspirations
7060 bc05 390
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame
inspirations
inspirations
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaoll oll
inspirations
5881 6a66 390
Reposted fromexistential existential viaoll oll
inspirations
Reposted fromfalk falk viaMezame Mezame
inspirations
8602 3412 390
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl