Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

inspirations
1626 79da 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
1675 318b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
inspirations
Reposted fromvith vith viaMezame Mezame
inspirations
1712 b77e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
1710 0837 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
1709 2b66 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
6435 7fa2 390
inspirations
1899 ac0e 390
Reposted fromkrzysk krzysk
inspirations

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viaNoemiJustine NoemiJustine
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
inspirations
3154 7df9 390
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viaNoemiJustine NoemiJustine
inspirations
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
inspirations
5226 4922 390
Reposted fromtfu tfu viaNoemiJustine NoemiJustine
inspirations
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaNoemiJustine NoemiJustine
inspirations
Reposted fromFlau Flau viacryingangel cryingangel
inspirations
7311 b505 390
Reposted fromsassenach sassenach viacryingangel cryingangel
inspirations
2311 29ac 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
1908 1689 390
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl